اتفاقاتی که احتمالا در سامراسلم رخ خواهند داد

http://punk.samenblog.com/uploads/p/punk/385085.jpeg


اتفاقاتی که احتمالا در سامراسلم رخ خواهند داد


متن در ادامه مطلب
اتفاقات ذیل بر اساس شایعات لیست شدن و هیچ کدوم مورد تایید رسمی کمپانی نیست


اینا رو از بین خبرها گلچین کردمپیروزی بالور مقابل وایتپیروزی بیگ کاس مقابل بیگشوحفظ تایتل توسط نیو دیبرد نویل مقابل توزاوادرگیری شین با کوینپیروزی جان سیناباخت ماهالکش کردن کوربینبرد کمربند تگ تیم توسط تگ تیم دشیلدباخت براک لزنر


برچست ها :