سوال روز

http://punk.samenblog.com/uploads/p/punk/384940.jpeg

سوال روز


ایا میدانید کدام دیوا مدتی در یک پارتمان بدون برق زندگی میکرده؟


برچست ها :