مهمترین رکوردهای تاریخ روبال رمبلها

http://punk.samenblog.com/uploads/p/punk/385040.jpeg


مهمترین رکوردهای تاریخ روبال رمبلها


متن در ادامه مطلب
بیشترین زمان حضور در رینگ

ری مستریو

با یک ساعت 2 دقیقه و 12 ثانیه در سال 2006
کمترین زمان حضور در رینگ


سانتینو مارلا با یک ثانیه در سال 2009
حذف بیشترین تعداد رستلرها در یک مسابقه


رومن رینز با حذف 12 نفر در سال 2014
بیشترین تعداد برد


استون کلد با سه بار برد در رویال رمبل ها در سالهای 10097- 1998- و 2001
حذف بیشترین تعداد رستلرها در تمام رمبلها


کین در مجموع 44 نفر رو در تاریخ رویال رمبل حذف کرده
بیشترین مدت حضور رینگ در مجموع همه رمبلها


تریپل اچ در کل 3 ساعت و 59 دقیقه و 37 ثانیه درکل تاریخ رمبلها درون رینگ بوده و از این جهت رکورد دار  هستبرچست ها :