نتایج 205 لایو 1 اگوست 2017

http://punk.samenblog.com/uploads/p/punk/384899.jpeg


نتایج 205 لایو 1 اگوست 2017


متن در ادامه مطلبکندریک مقابل کالاگر

برنده با دیکیو کندریک

کالاگر ضربات اضافی به حریف زدمتالیک مقابل نیس

برنده نیسمسابقه برای تعین حریف نویل

دایوری مقابل توزاوا

برنده توزاوابرچست ها :